Solicitude de inscrición Inicio

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

D...............................................................................................................................con NIF.......................................... Médico colexiado en ......................................................................................co nº.....................................................
Data de nacemento.................................... DOMICILIO.............................................................................................
POBOACIÓN..............................................................................C. POSTAL........................................
TITULACIÓNS OFICIAIS : ............................................................................................................................................
Outras titulacións:.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
CENTRO DE TRABALLO PRIVADO ..........................................................................................................................
DOMICILIO............................................................................................................ POBOACIÓN.................................
C. POSTAL...........................................
Tipo de centro: Consultorio....... Clínica....... Hospital.......
Outro (especificar) .......................................................................................................................................
Aseguradoras para as que traballa:.........................................................................................................
PERSOAL CONTRATADO Ó SEU CARGO Nº : ......................................................................................
TFNO.TRABALLO..........................................................TFNO.PARTICULAR............................................................
MÓBIL.................................................. FAX................................................ E- MAIL......................................................

engadir fotocopia do último recibo do I.AA.EE.

A XUNTA DIRECTIVA SOLICITA:
A súa admisión como membro de pleno dereito na ASOCIACIÓN DE MÉDICOS EMPRESARIOS DA PROVINCIA DE OURENSE, acatando os estatutos e as cotas vixentes.


ASOCIACIÓN DE MÉDICOS EMPRESARIOS DA PROVINCIA DE OURENSE
Domiciliación bancaria para cobro de cotas:

Sr. director de BANCO/CAIXA DE AFORROS...........................................................................................................
de......................................................................................................................................................................................
C/C Nº ( vinte dixitos ) ..................................................................................................................................................
Rogo que a partir da data aboen con cargo á miña conta os recibos (30 €/ano) ó meu nome que presente,
para o seu cobro, a ASOCIACIÓN DE MÉDICOS EMPRESARIOS DA PROVINCIA DE OURENSE


En....................................... o............... de......................................... de.......................

D.......................................................................................................................................


SINATURA....................................................


ASOCIACIÓN DE MÉDICOS EMPRESARIOS DA PROVINCIA DE OURENSE
Juan XXIII , 19-entrechán. 32003 Ourense. Tfno.988218417. CIF G32287617

Como primeira aproximación, en relación coas tarefas que pretende abordar a organización desta asociación parécenos imprescindible consultar cos seus asociados ou posibles asociados respecto destas liñas de traballo ou de outras, se son do seu interese e en cal delas estarían interesadas en participar:
AREAS DE TRABALLO E PROXECTOS
Marcá-las opcións cun X
  Interésame Participaría
 Relacións con outras entidades empresariais
 Formación específica para a xestión, calidade,  mercadotecnia e outras
 Negociacións con compañías aseguradoras
 Imaxe, publicidade e intrusismo
 Relacións con entidades bancarias e financeiras
 Centralización de compras
 Relacións laborais
 Subvencións e axudas financeiras
 Outras:
© asociación de médicos empresarios — Diseño: Virtual Ciber