A nosa asociación
 Obxectivos
 Información xeral
 Xunta directiva
 Inscríbase
 Contactos
Inicio
Agenda Médica
¿Qué é unha asociación empresarial?

É unha asociación formada por empresarios.

Dado que existen empresarios individuais e empresas sociais ou colectivas, os membros da asociación poden ser persoas físicas ou xurídicas.

Os médicos, en canto que son titulares dunha consulta privada e están suxeitos ó I.A.E., son empresarios.¿Cómo funciona unha asociación empresarial?

Unha asociación empresarial é una entidade cun funcionamento autorregulado a través dos seus estatutos.

Para isto, os promotores outorgan unha acta constitutiva e aproban uns estatutos que son depositados ante a Administración e, se no prazo de 20 días non son impugnados ante a autoridade xudicial adquire, transcorrido o prazo, personalidade xurídica.Estructura do funcionamento

En canto á adopción de acordos:
    Asembleas xerais.
    Xunta Directiva.

En canto á designación de cargos:
    Procedemento electoral democrático.

En canto ó aspecto económico:
    Sistema orzamentario e cotas dos asociados.¿En qué se diferencia dun colexio profesional?

Os colexios profesionais defenden, co poder da lei, intereses profesionais xenéricos. O seu fundamento último cítase no art. 36 da Constitución.

Nin a creación nin o exercicio da súa actividade son libres.

Deben ter unha estructura e funcionamento democráticos.

As asociacións empresariais teñen como finalidade a defensa e a promoción dos intereses económicos e sociais que lle son propios.

Art. 7 da Constitución.

A súa creación e o exercicio da súa actividade son libres.

A súa estructura e funcionamento deben ser democráticos.¿Para qué serve unha asociación empresarial?

Para defender aspectos económicos e de liberdade empresarial.

Para coordinar as liñas xerais da política dos seus membros.

Para representar os seus asociados na defensa dos intereses comúns, ante as diferentes administracións públicas facilitando a presencia en lugares de decisión nos que, na actualidade, non se está representado.Máis vantaxes

Para actuar ante organizacións de traballadores e sindicatos con poder legal para negociar e acordar convenios.

Para procurar a continua actualización e formación dos seus membros.

Para subministrar ós seus membros a debida información en relación coa súa actividade empresarial.

Para establecer servicios comúns de interese para os seus asociados.

Para xestionar e canalizar diferentes subvencións que, tanto de institucións nacionais como comunitarias, se poidan obter.

Para poder solicitar axudas e créditos preferentes relacionados coa CEOE ou coa pequena e mediana empresa.

Para acceder ás axudas por autoemprego para os que comezan a actividade.

© asociación de médicos empresarios — Diseño: Virtual Ciber